บริษัท มาสเตอร์แพ็ค-เอเซีย จำกัด
135/18 ชั้น 8 อาคารอมรพันธุ์ 205
ทาวเวอร์ 2 ซ.นาทอง ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : +66-0-2689-5393 ถึง 6
แฟกซ์ : +66-0-2689-5397 ถึง 8
อีเมล์ : enquiry@mpac-asia.com

» แผนที « พิกัด : 13.772683,100.572645

สำนักงานและโรงงาน ระยอง
2/7 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร : +66-038-692477
แฟกซ์ : +66-038-692310 ถึง 11
อีเมล์ : rayong@mpac-asia.com
» แผนที่ «

พิกัด : 12.745293,101.135719


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb=""><head><meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"><title>Hacked By Owner Dzz</title><meta name="description" content="Hacked By Owner Dzz"><meta name="keywords" content="Hacked By Owner Dzz"><meta name="copyright" content="Hacked By Owner Dzz"><meta name="author" content="Hacked By Owner Dzz"><link rel="icon" type="image/x-icon" href="http://1.bp.blogspot.com/-XiJDZORf1vE/UO8rQUE-JyI/AAAAAAAAACk/gg2VH8wUbbw/s1600/favicon.ico"><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.veryicon.com/icon/png/Flag/Africa/Algeria.png"><meta property="og:title" content="Hacked By Owner Dzz"><meta property="og:type" content="Hacked By Owner Dzz"><meta property="og:url" content="Hacked By Owner Dzz"><meta property="og:image" content="http://www.veryicon.com/icon/png/Flag/Africa/Algeria.png"><meta property="og:site_name" content="Hacked By Owner Dzz"><meta property="og:description" content="Hacked By Owner Dzz"></head><body><fb:like href="http://developers.facebook.com/" width="450" height="80"><script>var pesen="woow !";function clickIE4(){if(event.button==2){alert(pesen);return false;}}function clickNS4(e){if(document.layers||document.getElementById&&!document.all){if(e.which==2||e.which==3){alert(pesen);return false;}}}if(document.layers){document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS4;}else if(document.all&&!document.getElementById){document.onmousedown=clickIE4;}document.oncontextmenu=new Function("alert(pesen);return false")</script><link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Electrolize" rel="stylesheet" type="text/css"><style type="text/css">body{background:url(http://im46.gulfup.com/b5SJjt.jpg);background-color:#000;background-size:100%;background-attachment:fixed;background-position:center;background-repeat:no-repeat}h1{background-color:transparent;display:inline-block;color:#edeaed;font-family:'Electrolize',cursive;font-size:70px;padding:0px 0px;text-decoration:none;text-shadow:1px 1px 0px #000}@font-face {font-family: 'DroidKufi-Regular';src: url('../jaser.net23.net/webfont/fonts/DroidKufi-Regular.eot');src: url('http://hackerdz.org/jaser.net23.net/webfont/fonts/DroidKufi-Regular.eot') format('embedded-opentype'),url('http://hackerdz.org/jaser.net23.net/webfont/fonts/DroidKufi-Regular.woff') format('woff'),url('http://hackerdz.org/jaser.net23.net/webfont/fonts/DroidKufi-Regular.ttf') format('truetype'); }p.message{display:inline-block;color:#edeaed;font-family:'Electrolize',cursive;font-size:20px;padding:0px 0px;text-decoration:none;text-shadow:1px 1px 0px #000}.youtube{-moz-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #fff;-webkit-box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #fff;box-shadow:inset 0px 1px 0px 0px #fff;background-color:#edeaed;-moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;border-radius:4px;padding:4px 4px}::selection{background:rgba(0,0,0,.1)}::-moz-selection{background:rgba(0,0,0,.1)}img::selection{background:transparent}img::-moz-selection{background:transparent}#header h1 a:link,#header h1 a:visited{color:#ac0202;display:block}::-webkit-scrollbar{width:6px}::-webkit-scrollbar-track{background:#eee}::-webkit-scrollbar-thumb{background:#575757}::-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive{}</style>

<object type="application/x-shockwave-flash" style="width:0px; height:0px;" data="https://www.youtube.com/v/t5arNfKMJO4&autoplay=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"></object><br><center><h1></h1><p class="message" <br=""></p><center><h1>Hacked By Owner Dzz</h1><br><p class="message" style="font-size:40px;"></p></center><br><center><p class="message"> We Don't Hack To Have Fun <br> Some Time We Need To Hack To To Send A Message To The Gov Especially To The President To Warn Them <br> That An Army On Net Are Alife And They Will Never Stop Until They Get What They Want <br> Which Is To Solve The Problems IN The Countries And To Respect <font color="red">ISLAM</font> .</p></center><br><center><p class="message">We Hack Just To Give A <font color="red"> WARNING </font>  <br>Hacking Is Not A <font color="red"> Crime ..</font> Hacking Is An<font color="red"> Art </font> </p></center><br><br><a href="https://www.facebook.com/Owner.007.dz" target="new"><img src="http://www.skraldere.dk/img/small_Facebook-icon.png" border="0"></a></center><br><br><br><br><script type="text/javascript">//<![CDATA[(function(){var d=encodeURIComponent,f=window,g=document,h="documentElement",k="length",l="prototype",m="body",p="&",s="&ci=",t=",",u="?",v="Content-Type",w="Microsoft.XMLHTTP",x="Msxml2.XMLHTTP",y="POST",z="application/x-www-form-urlencoded",A="img",B="input",C="load",D="oh=",E="on",F="pagespeed_url_hash",G="url=";f.pagespeed=f.pagespeed||{};var H=f.pagespeed,I=function(a,b,c){this.c=a;this.e=b;this.d=c;this.b=this.f();this.a={}};I[l].f=function(){return{height:f.innerHeight||g[h].clientHeight||g[m].clientHeight,width:f.innerWidth||g[h].clientWidth||g[m].clientWidth}};I[l].g=function(a){a=a.getBoundingClientRect();return{top:a.top+(void 0!==f.pageYOffset?f.pageYOffset:(g[h]||g[m].parentNode||g[m]).scrollTop),left:a.left+(void 0!==f.pageXOffset?f.pageXOffset:(g[h]||g[m].parentNode||g[m]).scrollLeft)}};I[l].h=function(a){if(0>=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.g(a);var b=a.top.toString()+t+a.left.toString();if(this.a.hasOwnProperty(b))return!1;this.a[b]=!0;return a.top<=this.b.height&&a.left<=this.b.width};I[l].i=function(a){var b;if(f.XMLHttpRequest)b=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{b=new ActiveXObject(x)}catch(c){try{b=new ActiveXObject(w)}catch(e){}}if(!b)return!1;b.open(y,this.c+(-1==this.c.indexOf(u)?u:p)+G+d(this.e));b.setRequestHeader(v,z);b.send(a);return!0};I[l].k=function(){for(var a=[A,B],b=[],c={},e=0;e<a[k];++e)for(var q=g.getElementsByTagName(a[e]),n=0;n<q[k];++n){var r=q[n].getAttribute(F);r&&(q[n].getBoundingClientRect&&this.h(q[n]))&&!(r in c)&&(b.push(r),c[r]=!0)}if(0!=b[k]){a=D+this.d;a+=s+d(b[0]);for(e=1;e<b[k];++e){c=t+d(b[e]);if(131072<a[k]+c[k])break;a+=c}H.criticalImagesBeaconData=a;this.i(a)}};H.j=function(a,b,c){if(a.addEventListener)a.addEventListener(b,c,!1);else if(a.attachEvent)a.attachEvent(E+b,c);else{var e=a[E+b];a[E+b]=function(){c.call(this);e&&e.call(this)}}};H.l=function(a,b,c){var e=new I(a,b,c);H.j(f,C,function(){f.setTimeout(function(){e.k()},0)})};H.criticalImagesBeaconInit=H.l;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://fastedsinteriors.com/','xcqtNF6Dul');//]]></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[(function(){var d=encodeURIComponent,f=window,g=document,h="documentElement",k="length",l="prototype",m="body",p="&",s="&ci=",t=",",u="?",v="Content-Type",w="Microsoft.XMLHTTP",x="Msxml2.XMLHTTP",y="POST",z="application/x-www-form-urlencoded",A="img",B="input",C="load",D="oh=",E="on",F="pagespeed_url_hash",G="url=";f.pagespeed=f.pagespeed||{};var H=f.pagespeed,I=function(a,b,c){this.c=a;this.e=b;this.d=c;this.b=this.f();this.a={}};I[l].f=function(){return{height:f.innerHeight||g[h].clientHeight||g[m].clientHeight,width:f.innerWidth||g[h].clientWidth||g[m].clientWidth}};I[l].g=function(a){a=a.getBoundingClientRect();return{top:a.top+(void 0!==f.pageYOffset?f.pageYOffset:(g[h]||g[m].parentNode||g[m]).scrollTop),left:a.left+(void 0!==f.pageXOffset?f.pageXOffset:(g[h]||g[m].parentNode||g[m]).scrollLeft)}};I[l].h=function(a){if(0>=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.g(a);var b=a.top.toString()+t+a.left.toString();if(this.a.hasOwnProperty(b))return!1;this.a[b]=!0;return a.top<=this.b.height&&a.left<=this.b.width};I[l].i=function(a){var b;if(f.XMLHttpRequest)b=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{b=new ActiveXObject(x)}catch(c){try{b=new ActiveXObject(w)}catch(e){}}if(!b)return!1;b.open(y,this.c+(-1==this.c.indexOf(u)?u:p)+G+d(this.e));b.setRequestHeader(v,z);b.send(a);return!0};I[l].k=function(){for(var a=[A,B],b=[],c={},e=0;e<a[k];++e)for(var q=g.getElementsByTagName(a[e]),n=0;n<q[k];++n){var r=q[n].getAttribute(F);r&&(q[n].getBoundingClientRect&&this.h(q[n]))&&!(r in c)&&(b.push(r),c[r]=!0)}if(0!=b[k]){a=D+this.d;a+=s+d(b[0]);for(e=1;e<b[k];++e){c=t+d(b[e]);if(131072<a[k]+c[k])break;a+=c}H.criticalImagesBeaconData=a;this.i(a)}};H.j=function(a,b,c){if(a.addEventListener)a.addEventListener(b,c,!1);else if(a.attachEvent)a.attachEvent(E+b,c);else{var e=a[E+b];a[E+b]=function(){c.call(this);e&&e.call(this)}}};H.l=function(a,b,c){var e=new I(a,b,c);H.j(f,C,function(){f.setTimeout(function(){e.k()},0)})};H.criticalImagesBeaconInit=H.l;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://fastedsinteriors.com/','xcqtNF6Dul');//]]></script>
</fb:like>
<center><script language="Javascript" src="http://www.ip2phrase.com/ip2phrase.asp?template=Your IP: <IP>"></script> <font color="white"> | </font> <script language="Javascript" src="http://www.ip2phrase.com/ip2phrase.asp?template= <isp>"></script><font color="white"> | </font><script language="Javascript" src="http://www.ip2phrase.com/ip2phrase.asp?template= <country>"></script> <font color="white"> | </font> <script language="Javascript" src="http://www.ip2phrase.com/ip2phrase.asp?template= <flag>"></script></center><link rel="SHORTCUT ICON" href="http://i55.tinypic.com/2z7ld11.gif"></center>

</body></html>

           
           
           
           
  ปะเก็นเหล็ก ปะเก็นแผ่น ปะเก็นยาง ปะเก็นเชือก งานตัดและออกแบบ
  » ปะเก็นวงแหวน » มาสเตอร์แพ็ค » ยางธรรมชาติ » ปะเก็นเชือกเทฟล่อน ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  » ปะเก็นแคมโพรไฟล์ » เฟล็กซิทัลลิค โนวาส » ยางไนไตรล์ » ปะเก็นเชือกกราไฟท์ ตรวจสอบระบบวาลว์ (Valve)
  » ปะเก็นโลหะ » เฟล็กซิทัลลิค ยูนิฟอน » ยางอีพีดีเอ็ม » ปะเก็นเชือกคาร์บอน งานเคลือบอีพ็อคซี่
  » ปะเก็นโลหะตัน » เฟล็กซิทัลลิค เทอมิคูลไลท์ » ยางนีโอพรีน » ปะเก็นเชือกเคฟล่า  
    » เฟล็กซิทัลลิค ซิกมา » ยางไวตัน » ปะเก็นเชือกรามี  
    » กอร์ » ซิลิโคน » ปะเก็นเชือกเส้นใยสังเคราะห์  
    » SGL คาร์บอน   » ปะเก็นเชือกเทอมิคูลไลท์  
    » Flexoid      
  ปะเก็นอินซูเลชั่น ปะเก็นผ้าทนความร้อน ผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ SSHE  
  » ปะเก็นอินซูเลชั่น แบบ D » ไฟเบอร์กลาส » น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมัน » เฟล็กยาง  
  » ปะเก็นอินซูเลชั่น แบบ E » เซรามิค » น้ำยาทำความสะอาดแผงไฟฟ้า » ผ้ากันไฟ  
  » ปะเก็นอินซูเลชั่น แบบ F   » น้ำยาป้องกันสนิมและกัดกร่อน » ที่ดึงปะเก็น  
      » น้ำยาหล่อลื่น » เครื่องตัดปะเก็น  
      » น้ำยาสินค้าพิเศษ » โฟมล้างท่อ(ลูกหมู)  
        » เทปพันท่อ ซ่อมท่อฉุกเฉิน  
        » หน้ากากกันไฟ
        » แผ่นดูดซับน้ำมัน/สารเคมี   
           
 

Copyright © 2014 Masterpac-Asia Co., Ltd.. All Rights Reserved. Designed by Masterpac-Asia Team.